แนะนำสินค้า

บริษัท ทองไทยการทอ จำกัดประวัติสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2009 เวลา 10:57 น.
PDF พิมพ์ อีเมล

 

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม


151/91 อาคาร D ชั้น 2 โรงแรมเวล ถนนราชวิถึ อำเภอเมือง

จังหวัดนครปฐม 73000


โทร. 0 3421 0288, 08 9199 0611 โทรสาร 0 3421 0289

www.ftinakornpathom.or.th  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                                                              อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม เป็นหน่วยงานภาคเอกชนที่ดำเนินกิจกรรมอันมิได้มุ่งหวังผลกำไร โดยสังกัดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2530 เพื่อเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมไทย ในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม


   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2540 โดยการรวมตัวกันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในจังหวัดนครปฐม โดยได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดใกล้เคียง อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐมและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายในจังหวัด การบริหารงานจะเป็นในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งได้จากการเลือกตั้งของสมาชิกโดยมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย และการดำเนินงานด้านต่างๆ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิก และส่วนรวม อีกทั้งยังประสานแนวความคิดหรือทัศนะจากผู้ประกอบการในจังหวัด เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนนำเสนอแนวทางการแก้ไชปัญหา ข้อเสนอแนะแก่ภาครัฐ


   นับแต่การก่อตั้งสภาฯ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ถึงปัจจุบันได้มีประธานสภาอุตสาหกรรมแล้ว 7  ท่าน ได้แก่


1.
ดร.เกียรติชัย  ลิมปิโชติพงษ์   ประธานสภาฯ

  วาระปี พ.ศ.2540 – 2541

  วาระปี พ.ศ.2541 – 2543


2.
นายฉัตรรัตน์  หิรัญเชาวิวัฒน์   ประธานสภาฯ

  วาระปี พ.ศ. 2543 – 2545


3.
แพทย์หญิง อัมพร  จิตะพันธ์กุล   ประธานสภาฯ

  วาระปี พ.ศ. 2545 – 2547


4.
นายพิชัย
 อุตมาภินันท์   ประธานสภาฯ

  วาระปี พ.ศ. 2547 – 2549

  วาระปี พ.ศ. 2549 – 2551


5.
นางสาวปภาวี  สุธาวิวัฒน์
  ประธานสภาฯ

  วาระปี พ.ศ. 2551 – 2553


6.
นายกรีติ์กนิษฐ์
 โชคชัยณรงค์
  ประธานสภาฯ

  วาระปี พ.ศ. 2553 – 2555

  วาระปี พ.ศ. 2555 -  2557


7. นายชัยณรงค์ เทียนชัยกุล ประธานสภาฯ วาระปี พ.ศ. 2557 – 2559


 

สมาชิก


สมาชิกของสภาฯ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย


1. สมาชิกสามัญ


2. สมาชิกสมทบ

 

3.สมาชิกสมทบนครปฐม

 


แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 19 กันยายน 2014 เวลา 15:19 น. )